top of page

CENTRUM NAUKI ZAWODU

Jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków kształcących kadry dla kolejnictwa. Oferujemy wysoką jakość szkoleń, realizowanych przez praktyków z branży kolejowej, systematycznie doskonalących swoje kwalifikacje.


Naszych Kursantów kształcimy z największym zaangażowaniem, przekazując im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. W ciągu całego procesu szkolenia szkolących się uświadamiamy, że jednym z najważniejszych aspektów ich pracy będzie bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów oraz bezpieczeństwo przesyłek towarowych.


Doświadczenie Wykładowców jest wartością, którą przekazujemy uczestnikom organizowanych przez nas kursów i szkoleń. Kształcimy innych i sami cały czas doskonalimy się dla naszych Klientów.

Wieloletnie Doświadczenie wykładowców  łączymy z nowoczesnością. Szkolimy zgodnie z wymogami prawa, jednak z wykorzystaniem niestandardowych metod nauczania, i najnowocześniejszych technik, m.in. za pomocą platformy e-learningowej, symulatorów lokomotyw, technik video.

 

Jakość i zadowolenie klientów jest priorytetem naszej działalności. Stale monitorujemy poziom prowadzonych szkoleń poprzez opracowany i wdrożony plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora placówki szkoleniowej, zapewniającego jakość kształcenia.

Potwierdzeniem jakości jest:

 • uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwa maszynisty pod numerem 06/11,

 • wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pod numerem ewidencyjnym 2.04/00015/2013,

 • wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem RPSO 89819. (poświadczeniem jest wyciąg z GUS)

 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Toruńskiego pod numerem 19.

tło.png
SPECJALNE
INNE
KURSY KWALIFIKACYJNE
SZKOLENIA NA SYMULATORACH
EGZAMINY
POUCZENIA OKRESOWE

CARGO Master e-INSTRUKTOR to system nauczania zdalnego zrealizowany zgodnie z koncepcją wielokanałowego przekazu edukacyjnego. Kursy dla uczestników znajdujących się w odległych lokalizacjach, bez ograniczeń sprzętowych lub systemowych. Obejmuje cały cykl obsługi szkoleń: badanie potrzeb, organizację etapów, grup i poziomów, ocenę opanowania materiału i certyfikacji. Usprawnia zarządzanie procesami podnoszenia kwalifikacji i wypełniania wymogów ustawowych dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kolejowych.

Podstawowe funkcje naszej platformy e-learningowej, to: badanie potrzeb, plany ramowe, formowanie grup, kontrola terminów
i obecności, zarządzanie projektami i trenerami. Uczestnicy kursów znajdą tu materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki, skrypty, ćwiczenia, testy, multimedialne zapisy z kursów, odnośniki do zewnętrznych źródeł danych. Platforma wspomaga testy wewnętrzne i certyfikowane. Umożliwia przypisywanie odpowiednich ról i praw dostępu, kontrolę terminowości szkoleń i testów, zarządzanie kwalifikacjami w kontekście systemów HRM i uprawnień zawodowych. Platformę cechuje zgodność ze standardami kursów, fora i komunikacja zgodne są z serwisami Web 2.0.

E-instruktor

KADRA

W strukturach Centrum Nauki Zawodu zatrudniamy specjalistów z zakresu transportu kolejowego:
 

 • Prowadzenia ruchu pociągów – inżynierowie i technicy w specjalizujący się m.in. w sygnalizacji, zasadach ruchu pociągów

 • Trakcji – maszyniści, maszyniści instruktorzy z wieloletnim stażem

 • Eksploatacji, utrzymania  i budowy pojazdów kolejowych – inżynierowie i technicy

 • Infrastruktury kolejowej – inżynierowie i technicy z zakresu budowy torów, budowli inżynieryjnych wchodzących w skład infrastruktury kolejowej

 • Automatyki i telekomunikacji – specjaliści z zakresu SRK, radiołączności


Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, popartym pracą u przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury. W skład naszej kadry Wykładowców wchodzą również specjaliści z zakresu budowy i utrzymania taboru kolejowego, z praktyką u przedsiębiorców produkujących i naprawiających tabor kolejowy. Wielu z nich to osoby uprawnione do szkolenia kandydatów na świadectwo i licencję maszynisty.
Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie naszych Wykładowców sprawia, że są oni również przewodniczącymi i członkami Komisji Egzaminacyjnych uprawnionych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do oceny kwalifikacji kandydatów do określonych specjalności kolejowych.

Ponadto zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami z zakresu:

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Prawa pracy

 • Rachunkowości i finansów firmy

 • Funduszy europejskich

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • Kursy na licencję maszynisty oraz na świadectwo uzupełniające maszynisty

 • Kursy kwalifikacyjne na stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, takie jak: manewrowy, ustawiacz, rewident taboru; dyżurny ruchu,  prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe

 • Inne kursy kwalifikacyjne, organizowane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku

 • Pouczenia i egzaminy okresowe oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów

EGZAMINY

 • Organizujemy i przeprowadzamy egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na wszystkie stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego z wyłączeniem maszynistów

 • Posiadamy komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Transportu  Kolejowego, wystawiamy świadectwa świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego/weryfikacyjnego uprawniające do pracy na danym stanowisku 

 • Przeprowadzamy okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów

POUCZENIA OKRESOWE

Oferujemy pouczenia okresowe w zakładach pracy dla wszystkich stanowisk. Opracowujemy programy pouczeń okresowych uwzględniając specyfikę i potrzeby firmy. Prowadzimy dokumentację szkoleniową (dzienniki i wykazy pracowników) dla zleceniodawcy.

SPECJALNE

 • Kursy początkowe i doskonalące dla kandydatów na doradców i doradców ds. przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Specjalistyczne kursy w tematyce kolejowej, takie jak szkolenia: z zakresu przygotowania do wykonywania czynności odbiorów technicznych i wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych, z zakresu zmian w ustawie o transporcie kolejowym, czy utrzymania i naprawy zestawów kołowych

 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników transportu, jak również osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

 • Prowadzimy również szkolenia BHP dla kadr kierowniczych

INNE

Poza szkoleniami dla osób związanych bezpośrednio z transportem kolejowym oferujemy również:

 • Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Szkolenia z zakresu HR i prawa pracy

 • Szkolenia z zakresu rachunkowości

 • Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych z zakresu prowadzenia biura z praktycznym wykorzystaniem urządzeń biurowych i obsługą komputera (w tym pakietu MS Office)

 • Inne o tematyce przystającej do oczekiwań naszych Klientów

SZKOLENIA NA SYMULATORACH

​Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na symulatorze lokomotywy, podczas których oceniany jest sposób obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcja w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych, w różnych porach doby.

 • Prowadzone jest w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych

 • Prowadzą wieloletni praktycy, specjaliści z zakresu obsługi pojazdów kolejowych, będących jednocześnie wykładowcami na szkoleniach na licencję i świadectwo maszynisty, powołanymi przez Urząd Transportu Kolejowego

 • Przeprowadzane jest w siedzibie CARGO Master Sp. z o.o. w Toruniu lub w miejscu wskazanym przez Zlecającego

bottom of page